W MISTRZOSTWACH ŚWIATA

KAPITALNY START

PAWEŁ JANUSZ

AMBASADOREM SPORTU W GAMBII

I. REGULAMIN CZŁONKOSTWA W AKT NIEPOŁOMICE-KRAKÓW

1. Członkiem Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków zwanej dalej (AKT Niepołomice-Kraków) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską oraz uzyska pozytywną opinię zarządu klubu.
2. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.
– Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.
– W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze
odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu AKT Niepołomice-Kraków.
– Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora, roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych ratach, płatnych do 15. każdego miesiąca oraz wpisowe, określone przez Zarząd Klubu.
– Brak wpłaty do 15. danego miesiąca skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 30 zł.
– Kandydat wykupuje roczną licencję PUKT (szczegóły na www.pukt.pl).
– Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych zamiast zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca,
potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
3. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek/opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy lub za poszczególny trening. Opłata miesięczna wnoszona po 15. danego miesiąca jest opłatą podwyższoną zgodnie z obowiązującym w dniu wpłaty cennikiem. Składka obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w miesiącu. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej.
4. W uzasadnionych przypadkach prezes AKT Niepołomice-Kraków może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia części lub całości składki w danym miesiącu szkoleniowym. Po wcześniejszym złożeniu prośby pisemnej do biura AKT Niepołomice-Kraków.
5. Członek klubu ma prawo uczestniczyć zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.
6. Dokumentem potwierdzającym przynależność do AKT Niepołomice-Kraków oraz uprawniającym do korzystania z usług AKT Niepołomice-Kraków jest deklaracja członkowska.
7. Akademia Karate Tradycyjnego zastrzega sobie prawo do odwołania treningu z powodu nieobecności instruktora. W wyjątkowych sytuacjach, instruktor ma prawo zapewnić prowadzenie treningu przez zastępcę.
8. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1-miesięczne wypowiedzenie.

II. REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się siadają ,,seiza” w drzwiach i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego.
2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.
4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon ( os ).
5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.
6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. – dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.
7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia AKT Niepołomice-Kraków ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.
8. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.
9. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać prowadzącemu w depozyt. AKT Niepołomice-Kraków nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.
10. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec AKT Niepołomice-Kraków, organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.
11. Statut, regulamin i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w biurze organizatora, w godzinach działalności. Kandydat składa deklarację członkowską AKT Niepołomice-Kraków bezpośrednio w biurze organizatora lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

III. ETYKIETA DOJO:

1. Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz „OS”. Jest to wyraz szacunku dla Dojo i osób znajdujących się w nim, są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
2. Jeśli spóźniłeś się na trening, usiądź blisko wejścia w SEIZA (ceremonialna pozycja klęcząca). Na komendę instruktora dołącz do grupy.
3. Nie jedz, nie pij, nie pal, nie żuj gumy w Dojo.
4. Szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po Dojo.
5. Nie praktykuj KUMITE bez polecenia instruktora.
6. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej.
7. W Dojo do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu (SEMPAI, SENSEI). Gdy zwracają się do Ciebie, zrozumienie polecenia wyraź głośnym „OS”.
8. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zawsze zachowuj pozycję FUDO DACHI.
9. Wszystkie polecenia instruktora powinny być wykonywane bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.
10. Paznokcie muszą być czyste i krótko obcięte.
11. Podczas przerwy nie siadaj na krześle, nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas.
12. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w Dojo.
13. Twoja karate-ga musi być zawsze schludna i czysta.
14. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu.
15. Wchodząc do Dojo zmień obuwie, buty w których przyszedłeś pozostaw w wyznaczonym miejscu, po Dojo poruszaj się w klapkach lub na boso.