Obozy

Regulamin kompleksu sportowego

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do uwag Kierownika ośrodka.
3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
4. Boiska są czynne w godzinach 8:00 – 22:00.
5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
7. W celu zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się;
• używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
• wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
• niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
• wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
• palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 6. zaśmiecania,
• przeszkadzania w zajęciach oraz grze,
• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
• wprowadzania zwierząt,
• korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
• przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
8. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystanie z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
10.Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje kierownik ośrodka.
14. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Regulamin zasad poruszania się po drogach

1) Uczestnicy wędrówki muszą bezwzględnie podporządkować się rozkazom i zaleceniom
prowadzącego marszrutę,
2) Wszyscy idą zwartą grupą, np. dwójkami, czwórkami. Na przedzie grupy prowadzący,
następnie najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu. Kolumnę
zamykają najlepsi uczestnicy.
3) Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem szosy lub drogi, a jeśli nie jest
liczna, może iść w szyku luźnym lewym poboczem.
4) W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po szosie pojazdy
mechaniczne.
5) Nie wolno robić postojów na szosie, zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy mają
utrudnioną widoczność.
6) Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego.
7) Kolumna maszerująca w nocy musi być oznakowana:
a) na przedzie białym światłem skierowanym do przodu,
b) na końcu czerwonym światłem skierowanym do tyłu.
8) Jeżeli kolumna przekracza 20 metrów maszerujący po lewej stronie są zobowiązani nieść
latarnie białe rozmieszczone co 10 metrów widoczne z odległości 150 metrów.
9) Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.
10) Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na:
a) 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (np. górska),
b) 15 uczestników przy innych formach.
11) W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach.
12)Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
13) Nie wolno przewozić uczestników obozu środkami transportu nie przystosowanymi do
tego celu.
14) W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego
wyznaczonego przez komendanta rajdu.

Regulamin kąpieli grup zorganizowanych

1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym przez
ratownika.
2. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
3. Kąpiel lub ćwiczenia w wodzie odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.
4. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.
5. Nie wolno wchodzić do wody po wysiłku oraz nie wolno się kąpać na czczo lub wcześniej niż
godzinę po posiłku.
6. Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny siedzieć w cieniu, obserwując
kąpiących.
7. Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem wychowawców. Grupa
bez wychowawcy nie będzie dopuszczona do kąpieli.
8. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody
bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna
9. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu w celu
sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał
podany przez ratownika.
10. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczone do wody.
11. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
12. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, z którego
widziałby wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany.
13. Przy każdej kąpieli jest obecny kierownik oraz lekarz ( bądź pielęgniarka ).
14. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy oraz chusty, czepek lub inne oznaczenie grupy
wyznaczone przez ratownika.
15. Czas trwania kąpieli na początku turnusu : 3-5 min. dla grup młodszych ( 7 – 9 lat ), 5 min. dla grup
starszych. Przy systematycznym organizowaniu kąpieli czas ten stopniowo się wydłuża: Do 15 min.
dla grup młodszych, a do 20 min. dla grup starszych.
16. W ciągu dnia grupy korzystają z kąpieli nie więcej niż dwa razy.
17. Głębokość kąpieli : dla nieumiejących pływać – najniższej osobie do pasa, dla umiejących pływać –
1,50m.
18. Osobno są prowadzone zajęcia z grupami umiejącymi pływać i osobno z nieumiejącymi,
19. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie. Obowiązuje całkowity zakaz :
a) kąpieli w maskach do nurkowania,
b) kąpieli w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,
c) wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody,
d) zanurzania się i nurkowania,
e) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,
f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.
20. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową :
a) 1 – gwizdek – przekroczenie regulaminu kąpieli,
b) 2 – gwizdki – koniec kąpieli,
c) seria krótkich gwizdków – " Alarm "
21. W przypadku :
a) złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości,
b) zauważenia tonięcia
należy natychmiast powiadomić ratownika
22. Na sygnał " Alarm " wszyscy natychmiast wychodzą z wody na brzeg.
23. Za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu ustala się następujące kary :
a) za pierwsze złamanie regulaminu kąpieli – zakaz kąpieli w ciągu całego dnia,
b) za drugie przewinienie – zakaz kąpieli w ciągu dwóch najbliższych dni,
c) za trzecie przewinienie – zakaz kąpieli do końca turnusu
24. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. Obowiązuje
porządek, czystość, cisza i spokój.

Regulamin uczestnika obozu

1. Uczestnik obozu jest:
– Uśmiechnięty, wesoły, nigdy nie kwęka;
– Koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym;
– Zaradny w każdych okolicznościach;
– Człowiekiem honoru, dbającym o dobre imię obozu;
2. Uczestnik obozu szanuje starszych ludzi, swoich wychowawców oraz wszystkich uczestników
wypoczynku.
3. Uczestnik ma prawo do:
– Uczestnictwa w pracach samorządu obozu i własnej grupy, bycia wybranym do jego
organów i wybierania innych,
– Opiniowania planu pracy i zgłaszania uwag oraz propozycji do kierownika w sprawie życia
kolonijnego i organizacji zajęć programowych, poprzez swoich przedstawicieli z raffy obozu,
jeżeli dotyczą całego obozu lub bezpośrednio do wychowawcy jeżeli dotyczą grupy,
– Brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w planowaniu i
organizacji zajęć
– Korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętu obozu;
– Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika obozu, lekarza i
higienistki. W tym celu zgłasza się do wymienionych osób w godzinach porannych.
– Do opiekuna grupy może zgłaszać się o każdej porze dnia.
4. Uczestnik zobowiązany jest do:
– Aktywnego uczestnictwa w zajęciach programowych;
– Przestrzegania rozkładu dnia;
– Nie oddalania się z terenu obozubez wiedzy opiekuna grupy;
– Przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego w grupie i na obozie;
– Dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniu sypialnym i całym
otoczeniu obozu;
– Przestrzegania regulaminów:

 • Uczestnika obozu
 • Poruszania się po drogach i transportu zbiorowego
 • Kąpieli
 • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego

5. Uczestnik obozu za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony i ukarany. Za aktywność
i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody:
– Wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników;
– Wyróżnienie przez kierownika na apelu;
– Uroczyste wyróżnienie dyplomem;

Za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na obozie uczestnik może
być ukarany:
– Upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy;
– Upomnieniem i naganą przez kierownika na apelu;
– Wysłaniem listu informacyjnego o zachowaniu do rodziców
– Wydaleniem z placówki obozu;.

Życzenia dla senseia Pawła Janusza

Dzisiaj swoje urodziny obchodzi sensei Paweł Janusz.

Z tej okazji życzymy mu wszelkiej pomyślności,

mnóstwa zapału, zdrowia i siły do realizowania pasji,

życzliwych ludzi wokół siebie,

dumy i radości ze swoich podopiecznych,

nieskończenie wielu pomysłów i sukcesów

oraz niewyczerpanych pokładów energii!

Karatecy AKT

Karty obozowe do poniedziałku!

Ważna informacja! Przypominamy wszystkim rodzicom, którzy jeszcze nie dostarczyli kart obozowych na wyjazd nad morze do Sianożęt, że karty nie będą przyjmowane na peronie.

Trzeba je dostarczyć do Akademii w poniedziałek 15 lipca, w godz. 18.00-20.00.

W szczególnych przypadkach prosimy o przesłanie skanu karty obozowej na adres biuro@karate4u.pl.

Podział grup – Letnia Akademia

Zapraszamy do zapoznania się z podziałem na grupy i opiekunami podczas Letniej Akademii Karate.

Informacje obozowe – Letnia Akademia

We wtorek 25 czerwca rozpoczynamy Letnią Akademię Karate Tradycyjnego! Zapraszamy uczestników do zapoznania się z informacjami obozowymi.

Przyjazd

 • wtorek 25 czerwca
 • w godzinach 13.00-14.00
 • Szkoła Podstawowa w Niepołomicach, ul. 3 Maja 23

Formalności

Osoby, które nie dostarczyły jeszcze karty obozowej, muszą ją przynieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia Letniej Akademii (przy przyprowadzeniu dziecka).

Co spakować?

 • karimatę/materac (na podłodze będzie rozłożona mata treningowa), śpiwór, koc, poduszka
 • strój kąpielowy, czepek
 • bielizna, bielizna do spania, skarpety, obuwie sportowe, klapki, wygodne buty na wędrówkę, 2 bluzy, długie i krótkie spodnie – po 2 pary,
 • strój do ćwiczeń (kimono, pas, dres, getry, podkoszulki),
 • dres i koszulki klubowe, czapeczka klubowa
 • ubranie na dyskotekę
 • okrycie przeciwdeszczowe, kurtka z kapturem,
 • nakrycie przeciwsłoneczne głowy, krem z filtrem UV,
 • środki przeciw komarom,
 • przybory toaletowe: szczoteczkę, pastę, żel pod prysznic lub szampon, krem, dwa ręczniki

Ponadto:

 • kubek
 • latarka
 • przybory do pisania
 • jeśli potrafisz grać na jakimś małym instrumencie muzycznym, lub masz ulubionego „pluszaka” – zabierz ze sobą

Czego nie pakujemy?

 • telefonów komórkowych – opiekunowie posiadają nr telefonów do rodziców (podane na karcie), w razie pilnej potrzeby będą telefonować
 • gier elektronicznych
 • kanapek, chipsów

Kieszonkowe

 • należy przekazać opiekunowi grupy
 • w opisanej kopercie drobne pieniądze

Lekarstwa

 • należy przekazać opiekunowi grupy
 • leki będą przydzielane dzieciom według wskazówek rodziców i zapisków na karcie obozowej
 • należy dostarczyć pisemną zgodę rodzica na podawanie leków przez opiekuna

Wskazówka

 • prosimy, aby dzieci same spakowały do walizki przygotowane przez Państwa rzeczy, dzięki temu łatwiej rozpoznają swoje ubrania, ręczniki, itd.

Kontakt z dziećmi

 • na naszej stronie karate4you.pl oraz profilu na Facebooku będą się pojawiać codzienne relacje z obozu, dlatego prosimy o ograniczenie telefonowania do dzieci
 • kontakt do opiekunów grup będzie dostępny na stronie karate4you.pl.

Egzaminy

 • osoby, które spełniają wymagania mogą przystąpić do egzaminu na wyższy stopień
 • 80 zł – koszt egzaminu
 • 100 zł – egzamin + pas

Zakończenie obozu – Piknik AKT przy szkole podstawowej 

 • niedziela 30 czerwca
 • 11.00-14.00 Piknik AKT przy szkole podstawowej przy ul. 3 Maja 23, na zakończenie obozu.
 • Prosimy rodziców o przybycie na 11.00 do szkoły (tylne wejście) i wspólny udział w pikniku razem z dziećmi.

 

Obchody Bożego Ciała

W najbliższy czwartek 20 czerwca zapraszamy wszystkich karateków do udziału w uroczystościach Bożego Ciała. 

Zbiórka o 9.45 przy plebanii w Niepołomicach. Zakładamy biało-czarne bluzy AKT i koszulki klubowe (w razie upału).

W piątek treningi odwołane

W piątek 14 czerwca treningi karate w Akademii w Niepołomicach zostają odwołane w związku z wyjazdem instruktorów na Puchar Polski Dzieci do Wrocławia.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzymy dużo uśmiechu, radości i spełnienia marzeń. Rośnijcie zdrowo i beztrosko! 🙂

Zmiany w grafiku zajęć w Arenie

6, 11 i 18 czerwca zajęcia w Dojo w TAURON Arenie Kraków zostają odwołane w związku z imprezami odbywającymi się w obiekcie. Karateków z wtorkowych i czwartkowych grup zapraszamy na treningi w podanych poniżej terminach.

Odwołane zajęcia:
6 czerwca (czwartek)
11 czerwca (wtorek)
18 czerwca (wtorek)

Grafik zajęć dla wszystkich ćwiczących w Dojo w Arenie:
3 czerwca (poniedziałek)
4 czerwca (wtorek)
5 czerwca (środa)
10 czerwca (poniedziałek)
12 czerwca (środa)
13 czerwca (czwartek)
19 czerwca (środa)

godziny:
17.00-18.00 dzieci białe pasy
18.00-19.00 dzieci 8, 7 kyu
19.00-20.00 dzieci i dorośli od 6 kyu

7 i 14 czerwca zapraszamy na treningi przygotowujące do egzaminów:
17.00-18.00 przygotowania do 8 kyu
18.00-19.00 przygotowania do 7 kyu
19.00-20.00 przygotowania do 6, 5, 4, 3 kyu

Czerwcowe zajęcia w TAURON Arenie Kraków odbywają do 19 czerwca. Po tym terminie obowiązuje wakacyjny grafik zajęć, który wkrótce pojawi się na naszej stronie.

Warsztaty i trening „Niepełnosprawność to siła”

W piątek 31 maja sensei Paweł Janusz poprowadzi na krakowskim Rynku trening dla osób niepełnosprawnych. Wydarzenie będzie inauguracją XX Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z Wzajemnością” – Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do udziału w specjalnym pokazie oraz warsztatach i treningu osób niepełnosprawnych „Niepełnosprawność to siła”. Zajęcia poprowadzi czterokrotny mistrz świata w karate tradycyjnym – sensei Paweł Janusz.

Dodatkowo będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną, przygotowaną specjalnie na tę okazję. Autorem fotografii jest Agnieszka Regulicka, a głównymi bohaterami przedsięwzięcia są osoby niepełnosprawne. To wyjątkowy projekt fotograficzny, pełen emocjonujących obrazów , który z pewnością warto zobaczyć.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.