Złóż wniosek o stypendium sportowe

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy gminy Niepołomice.

Stypendium będzie przyznawane za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentom do ukończenia 25. roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Niepołomice.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
a) dyrektorzy szkół;
b) pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci;
c) kluby lub organizacje sportowe, w którym uczeń trenuje;
d) dyrektorzy placówek działających w sferze kultury;
e) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia;
f) stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne mające swoją siedzibę na terenie gminy Niepołomice

Wnioski o stypendium należy składać do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa regulamin.

Załączniki do pobrania: